Podjetje: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Naslov: Masarykova cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, VODENJU TER IZVAJANJU INSTRUMENTOV, SKRBNIŠTVO NAD POGODBAMI ZA IZVAJANJE OPERACIJ, SOFINANCIRANIH S SREDSTVI KOHEZIJSKE POLITIKE,
SPREMLJANJE IZVAJANJA OPERACIJ, VODENJE DOKUMENTACIJE IN POMOČ UPRAVIČENCEM,
POROČANJE O NEPRAVILNOSTIH IN IZVEDBA UKREPOV ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI,
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU REVIZIJ IN DRUGIH NADZOROV TER IZVEDBA UKREPOV ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI, VSEBINSKI PREGLED POROČIL O DELU NA PROJEKTU OZIROMA PROGRAMU IN POTRJEVANJE SKLADNOSTI IZVEDENIH AKTIVNOST Z RAZPISOM, VLOGO IN POGODBO,
SPREMLJANJE SKLADNOSTI ORIGINALNIH RAČUNOV, ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO, Z ZAHTEVANIMI LISTINAMI IN DOKAZILI TER PREVERJANJE NJIHOVE SKLADNOSTI S POGODBAMI, ZAGOTAVLJANJE USTREZNE REVIZIJSKE SLEDI (VNOS V INFORMACIJSKI SISTEM, ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN AŽURNOSTI VNESENIH PODATKOV IPD.), SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH POROČIL, ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ IN DRUGIH GRADIV S PODROČJA KOHEZIJSKE POLITIKE,
SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH GRADIV NA PODROČJU UPRAVLJANJA IN NADZORA NAD PORABO SREDSTEV KOHEZIJSKE POLITIKE, SODELOVANJE PRI VREDNOTENJU UKREPOV NA PODROČJU KOHEZIJSKE POLITIKE, ORGANIZIRANJE USKLAJEVANJA MED NOE IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG NA PODROČJU KOHEZIJSKE POLITIKE PO NAVODILU VODJE.