Podjetje: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Naslov: Kersnikova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

INFORMACIJSKA IN REFERENČNA DEJAVNOST TER DRUGO DELO Z UPORABNIKI,
POSREDOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV UPORABNIKOM;
EVALVACIJA INFORMACIJSKIH VIROV,
IZBOR, NAROČANJE, IN IZLOČANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV;
SVETOVANJE IN PREDLOGI SLUŽBI ZA NABAVO GRADIVA,
BIBLIOGRAFSKA FORMALNA IN VSEBINSKA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV,
VSEBINSKA IN STATISTIČNA ANALIZA INFORMACIJ ZA POTREBE NABAVE IN IZPOSOJE,
IZDELAVA NAČRTOV, POROČIL, STATISTIČNIH PODATKOV, ANALIZ IN RAZVOJNIH DOKUMENTOV S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VODENJE KULTURNIH PRIREDITEV POVEZANIH Z DEJAVNOSTJO KNJIŽNICE ZA ODRASLE, OTROKE IN MLADINO,
PRIPRAVA BIBLIOGRAFIJ IN BIOGRAFIJ,
VODENJE BIBLIOPEDAGOŠKIH UR O DEJAVNOSTIH KNJIŽNICE,
PRIPRAVA TEMATSKIH RAZSTAV IN PUBLICIRANJE STROKOVNIH DEL,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOTRANJIH AKTOV KNJIŽNICE,
IZDELAVA POROČIL IN PLANOV,
PREDLAGANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE IN RACIONALIZACIJO DELA TER UČINKOVITO IZRABO DELOVNEGA ČASA, RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST,
OBJAVLJANJE STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH DEL,
OBLIKOVANJE IN BIBLIOGRAFSKA OBDELAVA DOMOZNANSKIH IN POSEBNIH ZBIRK,
RAZPOREJANJE IN TRIAŽA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA,
VODENJE IN SODELOVANJE PRI PROJEKTIH KNJIŽNICE,
SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH,
IZDELAVA STATISTIK, PREGLEDNIC IN IZPISOV,
SODELOVANJE S KNJIŽNICAMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI,