Podjetje: ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA

Naslov: MESTNI TRG 27 , 1000 LJUBLJANA

VREDNOTENJE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA PRI USTVARJALCIH, IZDELAVA NAVODIL ZA ODBIRANJE, DAJANJE POJASNIL IN IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA PRI USTVARJALCIH, USPOSABLJANJE USLUŽBENCEV, KI DELAJO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM PRI JAVNOPRAVNIH OSEBAH, PRIDOBIVANJE, VREDNOTENJE IN STROKOVNO OBDELOVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA, IZDELOVANJE ARH. POPISOV, INVENTARJEV, VODNIKOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV ZA UPORABO ARHIVSKEGA GRADIVA TER NJIHOVO OBJAVLJANJE, EVIDENTIRANJE ZASEBNEGA ARHIVSKEGA GRADIVA PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB, SODELOVANJE Z LASTNIKI ZASEBNEGA ARHIVSKEGA GRADIVA, STROKOVNO SVETOVANJE, IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA, SODELOVANJE NA STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH SREČANJIH, POSREDOVANJE INFORMACIJ O ARHIVSKEM GRADIVU UPORABNIKOM, SEZNANITEV S FONDI IN ZBIRKAMI, POSREDOVANJE NAVODIL ZA UPORABO GRADIVA TER SEZNANITEV UPORABNIKOV Z NJIHOVIMI PRAVICAMI IN DOLŽNOSTMI, PRIPRAVA GRADIVA ZA UPORABO, DRUGA DELA Z DELOVNEGA PODROČJA PO NALOGU NADREJENEGA.