Podjetje: MESTNA OBČINA CELJE

Naslov: Trg celjskih knezov 9 , 3000 CELJE

– KOORDINIRANJE IN SKRB ZA PRIPRAVO STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE, PLANSKIH TER IZVEDBENIH
PROSTORSKIH AKTOV;
– SKRB ZA PROSTORSKO, URBANISTIČNO IN KRAJINSKO NAČRTOVANJE;
– PRIPRAVA ANALIZ IN STROKOVNIH PODLAG S PODROČJA NAČRTOVANJA IN UREJANJA PROSTORA ZA PLANSKE IN IZVEDBENE
PROSTORSKE AKTE;
– SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MEDOBČINSKIH, REGIONALNIH IN DRŽAVNIH PROSTORSKIH AKTOV;
– KOORDINIRANJE POSTOPKOV ZA RABO PROSTORA IN PROSTORSKE UREDITVE TER ZA DOLOČANJE POGOJEV PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA TER UMEŠČANJA OBJEKTOV V PROSTOR;
– ORGANIZIRANJE IN VODENJE POSTOPKOV OBRAVNAVE PROSTORSKIH AKTOV;
– SKRB ZA AŽURNOST IN PRAVILNOST BAZE PROSTORSKIH PODATKOV IN KART V GEOGRAFSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU
(GIS);
– SODELOVANJE IN KOORDINIRANJE PRI DAJANJU INFORMACIJ IN MNENJ V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA;
– OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV;
– USKLAJEVANJE PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA Z NOSILCI UREJANJA PROSTORA;
– USKLAJEVANJE PROSTORSKIH AKTOV Z ZEMLJIŠKO POLITIKO OBČINE;
– PRIPRAVA OSNOV ZA IZDELAVO INVESTICIJSKIH PROGRAMOV UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ;
CELOTNO BESEDILO OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA JE DOSTOPNO NA: HTTPS://MOC.CELJE.SI